Yuri Gorbunov visited Moldova

Yuri Gorbunov visited Moldova

Gorbunov took the pictures in Moldova Photo: gorbunovyuriy / Instagram Ukrainian TV presenter Yury Gorbunov published in

24 Apr