Фото: agroreview.com Вадим Нестеренко

Крупнейшие в регионе предприятия отрасли Днепромлын и Хлебзавод №10 захвачены рейдерами. Руководство холдинга на предприятия не допускаются.

Крупнейшие в регионе предприятия отрасли Днепромлын и Хлебзавод №10 1 сентября 2020 года  были захвачены рейдерами. Руководство холдинга, которое долгие годы работало над тем, чтобы сделать Днепромлын всеукраинским лидером в сфере мукомольной промышленности, на предприятие не допускаются. Об этом заявил основатель и председатель наблюдательного совета агрохолдинга Ristone Holdings Вадим Нестеренко.

“Я как главный бенефициар обращаюсь ко всем нашим партнерам, которые долгие года успешно и плодотворно сотрудничали с Днепромлыном – это предприятия, которые поставляли нам сырье, покупали нашу продукцию, смежные предприятия. Хочу поставить вас в известность и предупредить, что из-за рейдерского захвата Днепромлын и 10-ый хлебозавод не могут гарантировать выполнение всех взятых на себя обязательств, долгосрочные контракты тоже под угрозой.

Мы настроены решительно и намерены активно бороться и защищать наше предприятие. А это значит, что предстоят долгие месяцы, а может и годы судебных тяжб и разбирательств, аресты счетов, и сбои в работе самого предприятия и многое другое, что обычно происходит во время рейдерских захватов.

Вы должны оценить для себя все риски дальнейшего сотрудничества, помня о том, что зачастую главная цель рейдеров – захватить успешное предприятие, выкачать из него все ресурсы и в конечном итоге обанкротить.

Поскольку наше предприятие имеет большое социальное значение в жизни города и области, мы рассчитываем на быстрое реагирование правоохранительных органов, местных властей. Захваченные предприятия являются членами европейских и международных бизнес-ассоциаций, и мы также рассчитываем на их помощь.

Верю, что все вместе мы сможем дать отпор рейдерам, в результате Днепромлын и Хлебозавод №10, как и раньше смогут быть надежными партнерами и поставщиками высококачественной продукции для потребителей региона”, – завил он.

Підприємства Дніпромлин і Хлібзавод №10 борються з рейдерським захопленням

Найбільші в регіоні підприємства галузі Дніпромлин і Хлібзавод №10 1 вересня 2020 року були захоплені рейдерами. Керівництво холдингу, яке довгі роки працювало над тим, щоб зробити Дніпромлин всеукраїнським лідером в сфері борошномельної промисловості, на підприємство не допускають. Про це заявив засновник і голова наглядової ради агрохолдингу Ristone Holdings Вадим Нестеренко.

“Я як головний бенефіціар звертаюся до всіх наших партнерів, які довгі роки успішно і плідно співпрацювали з Дніпромлин – це підприємства, які постачали нам сировину, купували нашу продукцію, суміжні підприємства. Хочу поставити вас до відома і попередити, що через рейдерське захоплення Дніпромлин і 10-ий хлібозавод не можуть гарантувати виконання всіх узятих на себе зобов’язань, довгострокові контракти теж під загрозою.

Ми налаштовані рішуче і маємо намір активно боротися і захищати наше підприємство. А це означає, що чекають довгі місяці, а може і роки судових тяжб і розглядів, арешти рахунків, і збої в роботі самого підприємства і багато іншого, що зазвичай відбувається під час рейдерських захоплень.

Ви повинні оцінити для себе всі ризики подальшої співпраці, пам’ятаючи про те, що найчастіше головна мета рейдерів – захопити успішне підприємство, викачати з нього всі ресурси і в кінцевому підсумку зробити банкрутом.

Оскільки наше підприємство має велике соціальне значення в житті міста і області, ми розраховуємо на швидке реагування правоохоронних органів, місцевої влади. Захоплені підприємства є членами європейських та міжнародних бізнес-асоціацій, і ми також розраховуємо на їх допомогу.

Вірю, що всі разом ми зможемо дати відсіч рейдерам, в результаті Дніпромлин і Хлібозавод №10, як і раніше зможуть бути надійними партнерами і постачальниками високоякісної продукції для споживачів регіону “, – заявив він.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине